Vedtægter

Vedtægter


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er „Gymnastikforeningen DAN e.V.” Flensborg med hjemsted i Flensborg. Foreningens stiftelsesdato er 26. april 1950.Foreningen er tilsluttet Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. (SdU) og anerkender SdUs vedtægter.


§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde i Sydslesvig og at være med til at styrke sammenholdet mellem danske nord og syd for grænsen. Formålet skal realiseres hovedsageligt ved at tilbyde egnede faciliteter til at samle børn og voksne til gymnastik, idræt og andre kulturelle aktiviteter at tilbyde regelmæssig træning under kvalificeret ledelse og instruktion samt at deltage i opvisninger og stævner både i Danmark og i Sydslesvig.


§ 3 Almennyttighed

Foreningen tjener udelukkende det i § 2 nævnte formål. Den tilsigter ingen økonomisk gevinst. Foreningens midler må kun anvendes til foreningens formål. Medlemmerne modtager ingen dividende eller andet udbytte af foreningens midler. Foreningen vil ikke begunstige nogen person gennem ydelser, som falder udenfor foreningens formål, eller uforholdsmæssigt høje godtgørelser.


§ 4 Medlemmer

a) Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og anerkender nærværende vedtægter. Medlemskab opnås gennem en skriftlig indmeldelsesblanket, som bestyrelsen godkender. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis det finder grund hertil. Den udelukkede kan anke afgørelsen til førstkommende generalforsamling, hvor den endelige afgørelse træffes.

b) Medlemskabet er bindende for den igangværende sæson og fortsætter, hvis ikke det bliver opsagt skriftlig til kassereren senest den 30.09.


§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og finder sted hvert år senest i oktober måned. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden. Den ordinære generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med en indkaldelsesfrist på 2 uger ved offentliggørelse i Flensborg Avis med angivelse af den (foreløbige) dagsorden i kort form og med eventuelle uddybelser hertil på hjemmesiden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Personvalg gennemføres skriftligt, såfremt det ønskes. Der vælges en ordstyrer blandt de fremmødte.


Følgende punkter skal altid stå på dagsordenen:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Drøftelse af det kommende års arbejde

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg til bestyrelsen i lige år: formand, sekretær, leder af gymnastikafdelingen og leder af fitnessafdelingen.

I ulige år: kasserer, leder af idrætsafdelingen og ungdomsleder hvert år: to bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af én af de to revisorer og en revisorsuppleant

9. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer

10. Eventuelt


§ 5a Protokol

Der skrives en protokol til den årlige generalforsamling og til de ekstraordinære generalforsamlinger. Denne underskrives af ordstyreren og protokolføreren.


§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af: formand, kasserer, sekretær, ledere af gymnastik-, idræts- og fitnessafdelingerne, ungdomslederen samt andre bestyrelsesmedlemmer. Tegningsberettigede er formand og kasserer i fællesskab. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som er ansvarlig overfor bestyrelsen. Bestyrelsen modtager refundering for kvitterede udlæg til bestyrelsesarbejde samt kørselspenge. Derudover modtager bestyrelsesmedlemmer, som løser store administrative opgaver, en godtgørelse (Ehrenamtspauschale), hvis modtagere og størrelse fastlægges af generalforsamlingen, med tilbagevirkende kraft for det forudgående år.


§ 7 Regnskabsår og revision

Regnskabsåret følger sæsonen, som går fra den 01.08. til 31.07. året efter. Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges skiftevis for to år ad gangen.


§ 8 Medlemskontingent

Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for en sæson ad gangen. Kontingentet forfalder én gang årligt og betales via bank/sparekasse ved opkrævning (Einzugsvollmacht).


§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændring kan kun ske, når det er fremsat som særligt punkt på dagsordenen. Forslag skal vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.


§ 10 Foreningens opløsning

En opløsning af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes tidligst 4 uger og senest 8 uger efter den første. Det skal stå som særligt punkt på dagsordenen. Der kræves 3/4 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.


§ 11 Anvendelse af midler

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler og ejendele Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V., til udelukkende anvendelse til almennyttige formål i ungdomsarbejdet.


§ 12 Ikrafttræden

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. april 1950, ændret på generalforsamlingerne i oktober 1952, september 1955, maj 1963, marts 1972, 23. 4. 1981, 11. 4.1989, 3.4. 1992, 15. 4. 2008, 17.4. 2012, 10.4. 2014 og 1.10.2020, 14.3.2022