Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er „Gymnastikforeningen DAN” Flensborg med hjemsted i Flensborg. Foreningens stiftelsesdato er 26. april 1950.Foreningen er tilsluttet Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. (SdU) og anerkender SdUs vedtægter.

 

§ 2 Formål Foreningens formål er at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde i Sydslesvig og at være med til at styrke sammenholdet mellem danske nord og syd for grænsen. Formålet skal realiseres hovedsageligt ved• at tilbyde egnede faciliteter til at samle børn og voksne til gymnastik, idræt og andre kulturelle aktiviteter• at tilbyde regelmæssig træning under kvalificeret ledelse og instruktion• at deltage i opvisninger og stævner både i Danmark og i Sydslesvig. 

§ 3 Almennyttighed Foreningen tjener udelukkende det i § 2 nævnte formål. Den tilsigter ingen økonomisk gevinst. Foreningens midler må kun anvendes til foreningens formål. Medlemmerne modtager ingen dividende eller andet udbytte af foreningens midler. Foreningen vil ikke begunstige nogen person gennem ydelser, som falder udenfor foreningens formål, eller uforholdsmæssigt høje godtgørelser. 

§ 4 Medlemmer a) Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og anerkender nærværende vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis det finder grund hertil. Den udelukkede kan anke afgørelsen til førstkommende generalforsamling, hvor den endelige afgørelse træffes. b) Medlemskabet er bindende for den igangværende sæson og fortsætter, hvis ikke det bliver opsagt skriftlig til kassereren senest den 30.09. 

§ 5 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og finder sted hvert år senest i oktober måned. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden. Generalforsamlingen bekendtgøres i den lokale presse mindst 14 dage før, den finder sted. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Personvalg gennemføres skriftligt, såfremt det ønskes.

Følgende punkter skal altid stå på dagsordenen: 1. Valg af ordstyrer og protokolfører 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Drøftelse af det kommende års arbejde 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg til bestyrelsen i lige år : formand, sekretær, leder af gymnastikafdelingen og leder af fitnessafdelingen i ulige år : kasserer, leder af idrætsafdelingen og ungdomsleder hvert år: to bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af én af de to revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt 

§ 6 Bestyrelsen Bestyrelsen består af: formand, kasserer, sekretær, ledere af gymnastik-, idræts- og fitnessafdelingerne, ungdomslederen samt andre bestyrelsesmedlemmer. Tegningsberettigede er formand og kasserer i fællesskab. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som er ansvarlig overfor bestyrelsen. 

§ 7 Regnskabsår og revision Regnskabsåret følger sæsonen, som går fra den 01.08. til 31.07. året efter. Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges skiftevis for to år ad gangen.

 

§ 8 Medlemskontingent Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for en sæson ad gangen. Kontingentet forfalder én gang årligt og betales via bank/sparekasse ved opkrævning (Einzugsvollmacht). 

§ 9 Vedtægtsændringer Vedtægtsændring kan kun ske, når det er fremsat som særligt punkt på dagsordenen. Forslag skal vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. 

§ 10 Foreningens opløsning En opløsning af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste afholdes tidligst 4 uger og senest 8 uger efter den første. Det skal stå som særligt punkt på dagsordenen. Der kræves 3/4 af de tilstedeværende medlemmers stemmer. 

§ 11 Anvendelse af midler I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler og ejendele Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V., til udelukkende anvendelse til almennyttige formål i ungdomsarbejdet. 

§ 12 Ikrafttræden Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. april 1950, ændret på generalforsamlingerne i oktober 1952, september 1955, maj 1963, marts 1972, 23. 4. 1981, 11. 4.1989, 3.4. 1992, 15. 4. 2008, 17.4. 2012, 10.4. 2014 og 1.10.2020